Posted on

Az Intézet fő kutatási területei

Kommunista állambiztonság

Ez a terület elsősorban arra keres választ, hogyan működtek a nyomásgyakorlás, a befolyásolás és a manipuláció mechanizmusai a társadalom és a hatalom viszonyában. Ezen belül elsősorban a kommunista állambiztonság tevékenysége áll érdeklődésünk középpontjában. A kutató munkája itt a régészéhez hasonlít: az „ásatási terület” adott, többnyire azonosíthatjuk a talált „leletek” keletkezési helyét és korát, majd megtisztítva és csokorba rendezve elhelyezhetjük őket, Hamvas Bélától kölcsönözve a szót, a „létrontás” múzeumában.

Eszmetörténet és nemzettudat

Az intézet hagyományait folytatva, nyitnánk a történettudományok felé azzal, hogy egyik önálló ágát, az eszmetörténetet műveljük. Értelmiségtörténettel foglalkoztunk eddig is, amely a közgondolkodás korszakonkénti világnézeti-rendszerek formálódásának befolyása alatt áll. Ezen belül is a régió identitásainak és a magyar nemzettudatnak a felépülését szeretnénk vizsgálni, rendszeresen bekövetkező eseményektől való alakulását, önmeghatározását, pszichés reakcióit felmérni.

Szellemtörténet

Méltatlanul elfelejtett, évtizedeken keresztül mellőzött vagy agyonhallgatott művek, rejtve maradt értékek fémjelzik azt a magyarságot és európaiságot termékenyen ötvöző szellemtörténeti-eszmetörténeti hagyományt, metafizikai-vallásbölcseleti örökséget, amelynek mind teljesebb rendszerezését, hagyatékainak felkutatását és feltárását a Hamvas Intézet egyik fő feladatának tekinti. Mivel az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, a kultúrakutató munka célkitűzése az is, hogy segítse a teljes szellemi nemzet, vagy legalább is a teljes kárpát-medencei magyar kulturális örökség lappangó vagy háttérbe szorított kulturális értékeinek, műveinek a visszaszervülését a magyarországi közgondolkozásba.